CEAPJ
Bàner
CEAPJ
Presentació del CEAPJ
Objectius del CEAPJ
Localització
Contactar
Presentació del CEAPJ
El Centre d'Estudis Avançats del Procés i de la Justícia (CEAPJ), aprovat en el Consell de Govern de la UdG núm. 4/09 de 30 d'abril de 2009, és un espai dedicat a l'estudi, intercanvi d'idees i projectes i a la formació, en matèria de justícia, del procés i altres medis de resolució de conflictes. Està impulsat per un grup d'universitaris originalment de la Universitat de Girona que treballen en estreta col·laboració amb nombroses institucions universitàries i centres de formació, col·legis professionals i organismes públics i privats dedicats a l'àmbit de la justícia. Persegueix projectar la seva actuació en el camp de l'investigació, l'assessorament i la formació de juristes tan en l'àmbit nacional com en el del dret comparat.
La consecució de convenis, l'organització i participació en cursos, seminaris i jornades i el desenvolupament de projectes nacionals e internacionals constitueixen instruments que contribuiran a intercanviar coneixements i experiències en matèries variables en virtut de les reformes legals, les inquietuds socials i les línies d'investigació que han seguit fins el moment el grup investigador originari, ampliant-se a aquelles altres derivades de les diverses activitats senyalades.
 
CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu