CEAPJ
Bàner
projectes
Projectes vigents
Qüestions actuals de dret processal (2014 SGR 179). Duració 2014-2016
Seguretat jurídica i eficàcia de la justícia (punts crítics de les reformes processals amb la perspectiva afegida de dret comparat) (2013-42159-P) Duració 2014-2016
Projectes anteriors
Qüestions actuals de dret processal (2014 SGR 179). Duració 2014-2016

Els objectius del Grup de Recerca pel període 2014-2016 es projectaran sobre les reformes del procés civil i penal en el context intern i internacional. El punt de partida o hipòtesi de treball inicial és confrontar la tensió eficàcia-seguretat jurídica en relació amb l'acceleració de la justícia en els àmbits citats. Aquests objectius segueixen la línia de recerca d'excel·lència nascuda fa més de 10 anys, moment en què es va obtenir el primer I+D i en el cas concret del reconeixement del grup com a consolidat, des de 2005.

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu