CEAPJ
Bàner
projectes
Projectes vigents
Projectes anteriors
Qüestions actuals de dret processal (2014 SGR 179). Duració 2014-2016
Seguretat jurídica i eficàcia de la justícia (punts crítics de les reformes processals amb la perspectiva afegida de dret comparat) (2013-42159-P) Duració 2014-2016
Menors com a víctimes especialment vulnerables: són els grans oblidats en el procés judicial i en la mediació? (Beca concedida pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada). Duració 2012.
Las Reformas Procesales: un análisis comparado de la armonización como convergencia y remisión de los procesos civil y penal (DER2010-15919,subprograma JURI) Duració 2010-2013
Qüestions actuals de dret processal (2009 SGR 762) Duració 2009-2013
El proceso penal entre Europa y América: ¿un camino de ida y vuelta? SEJ 2007-62248 Duració 2007-2010
“La protección de la víctima en los sistemas procesales europeos“ (No. JLS/2007/JPEN/247). Duració 2007-2010
Cuestiones actuales de derecho procesal (2005 SGR 00086) Duració 2005-2008
Internacionalización de la justicia y reforma del proceso penal. (SEJ2004-00266) Duració 2005-2007
La reforma de la justicia: algunos aspectos sustanciales (civiles, penales y de proyección internacional). (BJU2000-421) Duració 2000-2003
Seguretat jurídica i eficàcia de la justícia (punts crítics de les reformes processals amb la perspectiva afegida de dret comparat) (2013-42159-P) Duració 2014-2016

L'I+D concedit uneix dos objectius: investigar sobre un aspecte central de la situació jurídica actual i de les reformes processals que el singularitzen, com és la relació "seguretat jurídica-eficàcia de la justícia"; i consolidar tant el grup de recerca com la línia desenvolupada en el que serien quinze anys de treball consecutius.

 

La hipòtesi de partida planteja els riscos d'una justícia més eficaç basada en l'accelaració dels processos, o en mecanismes que condueixen a fer-lo de més difícil accés, a abandonar-lo o a excloure'l en relació amb la seguretat jurídica que aquell contribueix a garantir. Aquesta tendència té lloc en el marc del procés civil i del procés penal, així com en les diverses legislacions del nostre entorn geogràfic i cultural: Unió Europea i Iberoamèrica. En el procés penal a través d'augmentar desorbitadament l'àmbit d'aplicació del principi d'oportunitat, així com per la incidència de la legislació comunitària i protecció a les víctimes del delicte. En el procés civil, mitjançant una bateria de reformes: llei de taxes judicials, ampliació dels poders del secretari judicial o dels procuradors, jurisdicció voluntària, desnonaments i altres projectes. A les que s'uneixen altres en l'àmbit europeu. Tots dos, civil i penal, presenten actualment una gran oportunitat de contrastar amb Iberoamèrica, que havent incorporat nous models, permet analitzar els èxits i fracassos resultants.

 

L'objectiu proposat és donar resposta a si salvaguardar l'accés a la justícia preserva a la vegada la legalitat i amb ella la seguretat jurídica, de manera que tota força contrària ha de comptar amb arguments de potència semblant per ser adoptats sense minva de valors superiors. S'ha de reflexionar sobre si la recerca d'una legítima solució dels problemes de la justícia (sobrecàrrega, lentitud) no corre el risc d'un retrocés històric de les garanties de l'Estat, reclamant plantejar-se l'aplicació a l'àmbit de la justícia del model de l'"Estat Garant".

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu