CEAPJ
Bàner
projectes
Projectes vigents
Projectes anteriors
Qüestions actuals de dret processal (2014 SGR 179). Duració 2014-2016
Seguretat jurídica i eficàcia de la justícia (punts crítics de les reformes processals amb la perspectiva afegida de dret comparat) (2013-42159-P) Duració 2014-2016
Menors com a víctimes especialment vulnerables: són els grans oblidats en el procés judicial i en la mediació? (Beca concedida pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada). Duració 2012.
Las Reformas Procesales: un análisis comparado de la armonización como convergencia y remisión de los procesos civil y penal (DER2010-15919,subprograma JURI) Duració 2010-2013
Qüestions actuals de dret processal (2009 SGR 762) Duració 2009-2013
El proceso penal entre Europa y América: ¿un camino de ida y vuelta? SEJ 2007-62248 Duració 2007-2010
“La protección de la víctima en los sistemas procesales europeos“ (No. JLS/2007/JPEN/247). Duració 2007-2010
Cuestiones actuales de derecho procesal (2005 SGR 00086) Duració 2005-2008
Internacionalización de la justicia y reforma del proceso penal. (SEJ2004-00266) Duració 2005-2007
La reforma de la justicia: algunos aspectos sustanciales (civiles, penales y de proyección internacional). (BJU2000-421) Duració 2000-2003
Qüestions actuals de dret processal (2009 SGR 762) Duració 2009-2013
Amb aquesta denominació, la investigació es centra primordialment en la consolidació de les línies de treball, connexes encara que no idèntiques, a les iniciades en el 2005 i que ocupen altres projectes de investigació finançats: la harmonització del dret processal civil i penal en l'àmbit de la UE i les reformes del procés penal-singularment de la Llei d'Enjudiciament Criminal espanyola- en l'eix jurídic-cultural que forma el triangle: Europa-USA; Llatinoamèrica; Llatinoamèrica-Europa. Però no acaben aquí. S'estenen, en un primer termini a la protecció de la víctima menor d'edat arrel de la recent concessió d'un Projecte Europeu sobre "Justicia Penal 2007 (Action Grants)" en col·laboració amb la Universitat de Milà (JLS/2007/JPEN/247) per analitzar ""La protección de las víctimas en los sistemas penales europeos: los menores como víctimas especialmente vulnerables". I en segon lloc es va obrint una nova orientació que es divideix en tres vectors: el mètodes alternatius de resolució de conflictes, objecte de singular atenció a Espanya i forma freqüent i consolidada d'administrar justícia als USA; la decidida aposta europea per reforçar la harmonització en matèria civil en la UE i la encara avui pendent reforma del procés penal a Espanya, aspecte que culmina una línia investigadora singularment fructífera en el si del grup investigador.
CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu