Joomfish System Plugin not enabled
CEAPJ
Banner
proyectos
Current projects
Prior projects
Cuestiones actuales de derecho procesal (2014 SGR 179). Duración 2014-2016
Seguridad jurídica y eficacia de la justicia (puntos críticos de las reformas procesales con la perspectiva añadida de derecho comparado) (2013-42159-P) Duración 2014-2016
Menors com a víctimes especialment vulnerables: són els grans oblidats en el procés judicial i en la mediació? (Beca concedida pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada). Duració 2012.
Las Reformas Procesales: un análisis comparado de la armonización como convergencia y remisión de los procesos civil y penal (DER2010-15919,subprograma JURI) Duración 2010-2013
Cuestiones actuales de derecho procesal (2009 SGR 762) Duración 2009-2013
El proceso penal entre Europa y América: ¿un camino de ida y vuelta? SEJ 2007-62248 Duración 2007-2010
“La protección de la víctima en los sistemas procesales europeos“ (No. JLS/2007/JPEN/247). Duración 2007-2010
Cuestiones actuales de derecho procesal (2005 SGR 00086) Duración 2005-2008
Internacionalización de la justicia y reforma del proceso penal. (SEJ2004-00266) Duración 2005-2007
La reforma de la justicia: algunos aspectos sustanciales (civiles, penales y de proyección internacional). (BJU2000-421) Duración 2000-2003
Menors com a víctimes especialment vulnerables: són els grans oblidats en el procés judicial i en la mediació? (Beca concedida pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada). Duració 2012.

El projecte de recerca pretén realitzar un estudi sobre la tutela de la víctima menor d'edat, el seu tractament com a víctima especialment vulnerable en un procés judicial i/o en els sistemes complementaris a la jurisdicció, com la mediació penal. L’estudi s’aborda des d'una doble perspectiva. Per una banda, analitzar la consideració dels menors com a víctimes especialment vulnerables, necessitades d’especial protecció, especialment quan no són les víctimes directes del delicte o falta, però poden resultar afectats en la seva vida personal i familiar. Per una altra, estudiar les conseqüències i efectes que tenen els pronunciaments i l’execució de les resolucions judicials o l’acord de mediació en les seves relacions personals i familiars. La qüestió que s’aborda s'enquadra en el marc general previst en l’Estatut de la víctima en el procés penal (2001/220/JAI: Decisió Marc del Consell, de 15 de març de 2001), i es circumscriu encara més, a partir d’allà, a l’àmbit de determinades víctimes que necessiten especial protecció, com són els menors.

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu