CEAPJ
Bàner
projectes
Projectes vigents
Projectes anteriors
Qüestions actuals de dret processal (2014 SGR 179). Duració 2014-2016
Seguretat jurídica i eficàcia de la justícia (punts crítics de les reformes processals amb la perspectiva afegida de dret comparat) (2013-42159-P) Duració 2014-2016
Menors com a víctimes especialment vulnerables: són els grans oblidats en el procés judicial i en la mediació? (Beca concedida pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada). Duració 2012.
Las Reformas Procesales: un análisis comparado de la armonización como convergencia y remisión de los procesos civil y penal (DER2010-15919,subprograma JURI) Duració 2010-2013
Qüestions actuals de dret processal (2009 SGR 762) Duració 2009-2013
El proceso penal entre Europa y América: ¿un camino de ida y vuelta? SEJ 2007-62248 Duració 2007-2010
“La protección de la víctima en los sistemas procesales europeos“ (No. JLS/2007/JPEN/247). Duració 2007-2010
Cuestiones actuales de derecho procesal (2005 SGR 00086) Duració 2005-2008
Internacionalización de la justicia y reforma del proceso penal. (SEJ2004-00266) Duració 2005-2007
La reforma de la justicia: algunos aspectos sustanciales (civiles, penales y de proyección internacional). (BJU2000-421) Duració 2000-2003
Qüestions actuals de dret processal (2014 SGR 179). Duració 2014-2016

Els objectius del Grup de Recerca pel període 2014-2016 es projectaran sobre les reformes del procés civil i penal en el context intern i internacional. El punt de partida o hipòtesi de treball inicial és confrontar la tensió eficàcia-seguretat jurídica en relació amb l'acceleració de la justícia en els àmbits citats. Aquests objectius segueixen la línia de recerca d'excel·lència nascuda fa més de 10 anys, moment en què es va obtenir el primer I+D i en el cas concret del reconeixement del grup com a consolidat, des de 2005.

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu